bootstrap theme

คณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์

Faculty of Business Administration and Science

Mobirise

หลักสูตรการตลาด

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
Bachelor of Business Administration (Marketing)

| สาขาวิชาการตลาด | รายละเอียดหลักสูตร |

**สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญา

Mobirise

หลักสูตรการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

บริหารธุรกิจบัณฑิต  (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) 
Bachelor of Business Administration  (Hotel and Tourism Management)

| สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว | รายละเอียดหลักสูตร |

**สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญา

Mobirise

หลักสูตรการจัดการ

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
Bachelor of Business Administration (Management)

| สาขาวิชาการจัดการ | รายละเอียดหลักสูตร |

**สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญา

Mobirise

หลักสูตรบริหารธุรกิจ (มหาบัณฑิต)

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration

Mobirise

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
Bachelor of Science (Computer Science)

| สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | รายละเอียดหลักสูตร |

**สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญา

Mobirise

หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
Bachelor of Science (Software Engineering)

| สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ | รายละเอียดหลักสูตร |

**สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทย์-คณิต) หรือ เทียบเท่า หรือ เรียนวิชา
วิทยาศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และ เรียนวิชาคณิตศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 8
หน่วยกิต หรือ ผ่านการสอบวัดความรู้โดยสาขาวิชากรณีที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และ/หรือ วิชา
คณิตศาสตร์ไม่ครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนด หรือ สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญา

F    o    l    l    o    w      U    s

ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ) ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851478 ถึง 86, 053 241255
อีเมล : contact@payap.ac.th

+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

Copyright © 2019 Payap University