free responsive site templates

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ

 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 4)

        ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 17มีนาคม 2563 และประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง การดำเนินการช่วงวันที่ 18 – 31 มีนาคม 2563 และการปฏิบัติงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 นั้น เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงว่าบัดนี้ โรคติดเชื้อ CVD-19 อยู่ในภาวะแพร่ระบาดใหญ่ระดับโลก (Pandemic) ประกอบกับมีคำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 22563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVD-19)) จังหวัดเชียงใหม่ สั่ง ณ วันที่ 22 มีนาคม 2563 ให้ปิดสถานศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. ถึงวันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 24.00 น. นั้น เพื่อเป็นการลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อของนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป มหาวิทยาลัยพายัพ จึงออกมาตรการ ดังต่อไปนี้

        1. ให้ปิดทำการชั่วคราวในมหาวิทยาลัยพายัพ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2563 และให้เริ่มมาทำงานวันที่ 16 เมษายน 2563 ให้ยกเลิกการปิดเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ที่ประกาศไว้ก่อนแล้วระหว่างวันที่ 13 - 17 เมษายน 2563

        2. กรณีการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ให้ดำเนินการในรูปแบบรับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยพายัพ

        3. ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง การดำเนินการช่วงวันที่ 18 - 31 มีนาคม 2563 และการปฏิบัติงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ข้อ 4 และประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVD-19 (ฉบับที่ 3) ข้อ 2 ด้านการเรียนการสอน และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

            2.1 มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 1 เมษายน 2563 โดยให้จัดการเรียนกาสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งอาจเป็นการสอนสด (Real time) หรือสอนโดยการบันทึกไฟล์ภาพหรือเสียงไว้ล่วงหน้าก็ได้ ทั้งนี้ ผู้สอนต้องจัดชั่วโมงในการเรียนการสอนให้เหมาะสม โดยครอบคลุมเนื้อหา สมรรถนะ และผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นตันไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

            2.2 ในรายวิชาปฏิบัติ รายวิชาฝึกงาน รายวิชาสหกิจศึกษา รวมถึงการจัดให้มีการฝึกงานในภาคฤดูร้อน ให้งดการจัดการเรียนการสอนและการฝึกงาน เว้นแต่มีเหตุผลจำเป็น ให้อยู่ในดุลพินิจของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

        ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพายัพได้จัดเตรียมระบบสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ไว้บริการแก่ผู้สอน สามารถติดต่อประสานขอรับบริการที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา"

        4. ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 3) ข้อ 3.2 ด้านการสอบ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน  3.2 ในการสอบกลางภาคฤดูร้อน ให้ผู้สอนเลือกรูปแบบการวัดผลประเมินผลวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีประกอบกัน แทนการจัดสอบในห้องปิด ดังต่อไปนี้ 

                (1) การมอบหมายงานระหว่างการเรียนการสอนเป็นระยะ

                (2) การทำรายงาน

                (3) การสอบออนไลน์ในรูปแบบข้อเขียน หรือสอบปากเปล่า

                (4) การนำข้อสอบไปทำนอกห้องสอบ (Take home exam)

        สำหรับการสอบปลายภาคฤดูร้อน ผู้สอนสามารถพิจารณารูปแบบการวัดผลประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายแทนการจัดสอบในห้องปิด ตามที่ระบุใน (1) - (4) ทั้งนี้ ต้องสามารถประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ผู้สอนแจ้งรูปแบบดังกล่าวไปยังคณบดี และส่งมายังฝ่ายวิชาการและวิจัย ตามลำดับ"

        5. ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง การดำเนินการช่วงวันที่ 18 - 31 มีนาคม 2563 และการปฏิบัติงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ข้อ 3 และประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 3) ข้อ 4 ด้านการจัดกิจกรรมโครงการ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 

        "ให้งดการจัดประชุม สัมมนา อบรม โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีลักษณะการปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันโดยเด็ดขาด กรณีมีความจำเป็น ให้ดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ และหากไม่สามารถดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ได้ ให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดี"

        6. เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองและนักศึกษาตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค COVD-19 ตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม ทางมหาวิทยาลัยพายัพลดค่าเล่าเรียนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรปกติคนละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

        กรณีที่นักศึกษาชำระค่าเล่าเรียนเรียบร้อยแล้ว ทางมหาวิทยาลัยพายัพจะนำเงินจำนวนดังกล่าวไปหักจากค่าเล่าเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

        กรณีที่นักศึกษาชำระค่าเล่าเรียนเรียบร้อยแล้ว และลงทะเบียนเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย ทางมหาวิทยาลัยพายัพจะนำเงินจำนวนดังกล่าวไปหักจากค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตในพิธีประสาทปริญญาบัตร

        ทั้งนี้ การลดค่าเล่าเรียนดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีการสอบประมวลความรู้ทั้งข้อเขียนและปากเปล่า การสอบป้องกันการคันคว้าอิสระ การสอบโครงร่างและการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) การสอบโครงร่างและการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ในระดับบัณฑิตศึกษา

        7. ในระหว่างปิดมหาวิทยาลัยพายัพ กรณีบุคลากรมีความจำเป็นต้องเข้ามาปฏิบัติงาน ทางมหาวิทยาลัยพายัพจะเปิดทางเข้าออกทางเดียวด้านสะพานคู่ และมีการเปิดใช้งานในบางห้องของบางอาคารเท่านั้น ขอให้บุคลากรติดตามข้อมูลทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยพายัพต่อไป

        8. ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง การดำเนินการช่วงวันที่ 18 - 31 มีนาคม 2563 และการปฏิบัติงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ข้อ 2 การปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

            2.1 การปฏิบัติงานของอาจารย์ ให้คณาจารย์งดการเข้ามายังมหาวิทยาลัยพายัพ กรณีมีการสอนภาคฤดูร้อน ให้สอนในรูปแบบออนไลน์ทุกรายวิชา และกรณีไม่มีการสอนภาคฤดูร้อน ให้เตรียมการสอนในรูปแบบออนไลน์สำหรับรายวิชาที่จะเปิดสอนในอนาคต โดยให้คณบดีกำกับในเรื่องดังกล่าว

            2.2 การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ให้บุคลากรงดการเข้ามายังมหาวิทยาลัยพายัพโดยให้ปฏิบัติงานที่บ้านเป็นหลัก   

        กรณีที่มีความจำเป็น เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพายัพ/หน่วยงาน ไม่เกิดความเสียหาย และคำนึงถึงผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญ ผู้บริหารหน่วยงาน/หัวหน้างาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนสามารถสั่งการให้คณาจารย์หรือบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานยังมหาวิทยาลัยพายัพได้" 

        9. ขอให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา หลีกเลี่ยงการออกจากที่พักอาศัย การเดินทางไปในที่ชุมชนหรือการพบปะบุคคลโดยไม่มีเหตุจำเป็น และติดตามข่าวสารจากทางราชการและมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด

ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563 

ดร. อำนวย ทะพิงค์แก
รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

PREVENTATIVE MEASURES REGARDING COVID-19  (Edition 4) 

        The spread of the COVID-19 pandemic has impelled the Thai government to require restrictions on the operation of educational institutions along with many other enterprises. Units of the administration of Chiang Mai Province have taken further steps to delay and inhibit the spread of the virus. Pursuant to these orders Payap University has revised its previously announced operational plans for the period from now through midnight April 13. 

        In order for us to restrict the possible spread of the disease, the following measures apply to all students, personnel, and other persons:

        1. Payap University shall be temporarily closed from 24 March 2020 through 15 April 2020. Work shall resume as of 16 April 2020.

        The previously announced Songkran holiday from 13-17 April will be cancelled.

        2. New student enrollment should be done on-line using the system on Payap University’s website.

        3. Payap’s official announcements regarding operations between 18-31 March are no longer in effect. Instead, observe the following:

            A. Payap University will open the summer term for the 2562 academic year on 1 April 2563 (2020). All courses will be offered on-line, with instructors teaching in “real time” or using prerecorded video presentations. In this regard instructors will have to manage the hours of instruction appropriately to cover the materials, capabilities, and instructional outcomes included in the course TQF 2; these plans should made in a way that they can be used in future semesters.

            B. Practicums, field education, cooperative education, as well as summer term internships should proceed as planned except as necessary, at the discretion of the Vice President for Academic Affairs and Research. – In this regard, Payap University has prepared a system to support on-line instruction by teachers, who should be able to access this service by contacting the Office of IT and Educational Innovation.

        4. Replace previous announcement (edition 3) regarding measures to prevent the spread of COVID-19 with the following: with regard to summer term mid-term examinations, instructors should choose one of the following modes of evaluation:

            a. Make assignments from time to time

            b. Have students make report(s)

            c. Give on-line tests or oral tests

            d. “Take home” exams

            With regard to summer term final examinations, instructors should devise various techniques to use in place of exams in a closed examination room. The evaluation of the learning should be effective, and the instructor should submit the method to the dean and to Academic Affairs and Research as usual.

        5. Previous announcements are replaced with the following: Absolutely all meetings, seminars, workshops, projects, and activities are cancelled that require gatherings of people. If needed such things could be conducted on-line, and if on-line meetings are impossible the meeting must be at the discretion of the President.

        6. In order to be of assistance to parents and students who are impacted by COVID-19, in accordance with announcements from the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, Payap University has reduced tuition for the summer term this year in the amount of 1000 baht per student. If the student has already submitted payment for the summer term, the 1000 baht will be applied to tuition for the first term of the coming academic semester (academic year 2563/2020). If the student has already paid and is due to graduate the 1000 baht can be used for commencement fees. The 1000 baht amount cannot, however, be used in place of fees for oral or written comprehensive examinations, fees for examinations to be exempt from required courses, examinations for thesis project proposals or thesis defense, fees for qualifying examinations.

        7. During the time that the university is closed, only the gate across the bridge will be open for those who have need to come onto the campus to work, and only certain rooms will be accessible; please check the Payap website for details.

        8. Previous announcements are to be replaced with the following:

            a. Faculty members should not come onto Payap University’s campus. To provide summer term instruction all courses must be taught on-line. All instructors should prepare to teach future courses on-line, with deans providing oversight for such courses.

            b. Support staff should not come onto the campus, but should basically work from home. – As needed, in order to prevent the university from incurring loss or from achieving its mission, supervisors/unit heads or those appointed to have oversight can reassign responsibilities or require faculty or staff to come to work on campus.

        9. Faculty members, staff and students are requested to remain in their places of residence, to refrain from unnecessary travel and gatherings, and closely keep up with news from the government and Payap University.

March 23, 2020
Dr. Ammuay Tapingkae, PH.D. 
Interim President

เรื่อง การดำเนินการช่วงวันที่ 18 – 31 มีนาคม 2563

และการปฏิบัติงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

        ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 มหาวิทยาลัยพายัพมีความห่วงใยและตระหนักถึงสุขภาพพลานามัยของนักศึกษา บุคลากร ตลอดจนบุคคลผู้เกี่ยวของ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงและเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค C0VID-19 ตลอดจนเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการทำงานของบุคลากร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยพายัพจึงขอแจ้งแนวปฏิบัติการดำเนินการช่วงวันที่ 18 - 31 มีนาคม 2563 และการปฏิบัติงานภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2562 ดังนี้

        1. เลื่อนวันเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนจากวันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นวันที่ 1 เมษายน 2563 โดยจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบออนไลน์

        2. การปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
            2.1 การปฏิบัติงานของอาจารย์ กรณีมีสอนภาคฤดูร้อน ให้เตรียมการสอนออนไลน์ในทุกรายวิชาและกรณีไม่มีสอนภาคฤดูร้อน ให้เตรียมการสอนออนไลน์สำหรับรายวิชาที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา 2563 โดยให้คณบดีกำกับในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการมาปฏิบัติงานสามารถทำได้ ทั้งการมาปฏิบัติงาน หรือ ใช้วิธีการทำงานที่บ้าน (Work from home) ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญ 
            2.2 การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน โดยพิจารณาทำงานที่บ้าน หรือ ทำงานเหลื่อมเวลากัน หรือ ทำงานในบางวัน ฯลฯ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน 

        3. มหาวิทยาลัยพายัพจะจัดอบรมการเรียนการสอนระบบออนไลน์ให้แก่อาจารย์ โดยจะจัดอบรมให้กับอาจารย์ที่มีสอนภาคฤดูร้อน (เป็นกลุ่มแรก) ในวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2563 ณ ห้อง W 216 อาคารวิวรณ์

        4. ในรายวิชาปฏิบัติ ให้ผู้สอนปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยครอบคลุมเนื้อหา สมรรถนะ และผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 โดยให้คณบดีกำกับและพิจารณาตามความเหมาะสม

        5. การดำเนินการ ด้านสุขอนามัย ด้านการเรียนการสอน ด้านการสอบ และด้านการจัดกิจกรรม/ โครงการ ให้ถือปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 3) ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563

        ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพายัพมีศูนย์กลางการให้ข้อมูล ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการเฝ้าระวังกรณีโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ณ ห้อง PG 201 อาคารปฐมกาล โทรศัพท์ภายในหมายเลข 220 (คุณสุพิศ ควรสมาคม)

ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563

ดร. อำนวย ทะพิงค์แก  
รักษาการอธิการบดี 

Preventive Measures Related to the Coronavirus (COVID-19)
Subject: Operational Protocol for the Period March 18 – 31, 2020 and Summer Semester 2019/20
        The number one priority of Payap University is the health and safety of university faculty, staff, and students, as well as visitors to the campus. Due to the global pandemic COVID-19 and with updated information regarding transmission and exposure, Payap University is implementing new guidelines to ensure that all Payap personnel are protected from possible exposure and infection. This announcement will be effective immediately and will cover the period 18-31 March 2020. Future operational protocols will be announced as required.
This announcement seeks to provide guidance on how to minimize the risk of virus exposure while ensuring that Payap personnel are still able to complete their duties in an effective manner. It includes protective actions to minimize exposure to the virus and also provides assistance to instructors in preparing course of instruction during this period. It also includes protective actions for Payap University support staff. The following operational protocol is hereby announced and shall be implemented during the period March 18-31, 2020 which includes the summer semester of the 2019/20 Academic Year.
         1. The first day of the summer semester of the 2019/20 Academic Year has been postponed from March 23, 2020 to April 1, 2020. Additionally, all courses must be online.
         2. Guidance for instructors and support staff.
             2.1 Under the supervision of the Deans, all instructors in charge of summer courses are required to prepare online courses. All courses given during the summer semester of the 2019/20 Academic Year must be online. All instructors, including those who do not have summer courses, are nevertheless required to prepare online courses for use in the next academic year (2020/21). Instructors preparing such courses may do so at home or on-campus as approved by the Dean.
             2.2. Support staff who do not have teaching assignments may discuss with their supervisors or directors regarding how best to create a safe work place while still accomplishing the mission. This may include working from home, having alternate shifts, working on-campus in the morning or afternoon, and/or any such options which will result in minimizing exposure risk as well as ensuring all necessary work is completed in a timely and effective manner.
         3. Instructors who will be teaching summer courses for the Academic Year 2019/20 will be provided a seminar on how to prepare online courses. This seminar will be conducted on March 24 -25, 2020, room W215, Revelation Building.
         4. Instructors who will be teaching courses which require hands-on learning and/or physical activities (e.g., laboratory learning) are required to adapt their courses in a way which will minimize virus exposure while achieving all learning outcomes set forth in the TQF2. All Deans are authorized to work with their instructors to ensure that this is accomplished.
         5. Regarding specific measures to minimize exposure and infection of COVID-19 during classes, exams, and other activities, all personnel are required to comply with the 3rd announcement on this subject dated March 17, 2020.
        For further information regarding this announcement, please contact Ms. Supit Kuansamakom at room PG201 or ext. 220.

March 18, 2020
Dr. Ammuay Tapingkae, PH.D.
Interim President

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19(ฉบับที่ 3)

        ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 และ (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563 ตามลำดับแล้ว นั้น 
        ต่อมาปรากฏข้อเท็จจริงว่าประเทศไทยและทั่วทุกภูมิภาคของโลกมีแนวโน้มที่จะมีผู้ติดเชื้อโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยพายัพมีความห่วงใยและตระหนักถึงสุขภาพพลานามัยของนักศึกษา บุคลากร ตลอดจนบุคคลผู้เกี่ยวข้อง ในการนี้ เพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงและเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าวในสถานการณ์ที่ไม่ปกตินี้ และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยพายัพจึงออกประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ดังต่อไปนี้

        1. ด้านสุขอนามัย
            1.1 มีหน่วยงานอนามัย สำนักพัฒนานักศึกษา ให้ความรู้และให้คำปรึกษาแก่บุคลากรและนักศึกษา เกี่ยวกับการป้องกันตนเอง
            1.2 จัดให้มีสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ในห้องน้ำ และ/หรือ ทางเข้าออกของอาคารที่ใช้งาน และตรวจตราให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมถึงจัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยหรือขยะอื่นที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไว้ประจำอาคาร พร้อมทั้งแสดงป้ายสัญลักษณ์บ่งชี้ถังขยะอย่างชัดเจน
            1.3 ให้งานอาคารสถานที่เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นที่ต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
            1.4 นอกจากหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงแล้ว ขอให้ทุกคนช่วยกันดูแลทำความสะอาดสถานที่ ห้องปฏิบัติงาน ห้องเรียน ห้องประชุม สถานที่สาธารณะภายในมหาวิทยาลัยพายัพให้ถูกสุขลักษณะด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอน/การปฏิบัติงาน

        2. ด้านการเรียนการสอน
            2.1 ในรายวิชาที่มีนักศึกษาตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป ให้พิจารณาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์โดยเร็วที่สุด ซึ่งอาจเป็นการสอนสด (Real time) หรือสอนโดยการบันทึกไฟล์ภาพหรือเสียงไว้ล่วงหน้าก็ได้ ทั้งนี้ ผู้สอนต้องจัดชั่วโมงในการเรียนการสอนให้เหมาะสม โดยครอบคลุมเนื้อหา สมรรถนะ และผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 2
            2.2 ในรายวิชาที่มีนักศึกษาน้อยกว่า 30 คน อาจจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์หรือสอนแบบชั้นเรียนก็ได้ หากจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียนให้ใช้หลักการ social distancing และ personal distancing
            2.3 ในรายวิชาปฏิบัติ ให้ผู้สอนปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยครอบคลุมเนื้อหา สมรรถนะ และผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 2

        ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพายัพได้จัดเตรียมระบบสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ไว้บริการแก่ผู้สอน สามารถติดต่อประสานขอรับบริการที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา

        3. ด้านการสอบ
            3.1 ผู้สอนสามารถพิจารณาปรับเกณฑ์การวัดผลประเมินผลให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ โดยไม่ต้องคำนึงถึงเกณฑ์ร้อยละ 80 ของจำนวนเวลาในการเข้าชั้นเรียนที่เป็นเงื่อนไขในการมีสิทธิ์สอบ
            3.2 ผู้สอนสามารถพิจารณารูปแบบการวัดผล ประเมินผล ด้วยวิธีการที่หลากหลายแทนการจัดสอบในห้องปิด แต่ต้องสามารถประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การมอบหมายงานระหว่างการเรียนการสอนเป็นระยะ การทำรายงาน การสอบออนไลน์ หรือการนำข้อสอบไปทำนอกห้องสอบ (Take home exam) เป็นต้น

        ทั้งนี้ ให้ผู้สอนชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้เรียนถึงความจำเป็นในการปรับเกณฑ์และรูปแบบการวัดผลประเมินผล ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย

        4. ด้านการจัดกิจกรรม/โครงการ
            4.1 ให้งดกิจกรรม/โครงการ ที่มีผู้เข้าร่วมตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป และมีลักษณะการปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
            4.2 กรณีกิจกรรม/โครงการ ที่มีผู้เข้าร่วมไม่ถึง 50 คน ให้ผู้จัดกิจกรรม/โครงการจัดทำแผนมาตรการป้องกันการติดเชื้อโรค COVID-19 และนำเสนอให้มหาวิทยาลัยพายัพพิจารณาก่อนการจัดกิจกรรม/โครงการ ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ และระหว่างที่มีการจัดกิจกรรม/โครงการ หากพบความเสี่ยงที่จะมีการติดเชื้อได้ ให้หยุดดำเนินการทันที และแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบโดยด่วน

ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563

ดร. อำนวย ทะพิงค์แก
รักษาการอธิการบดี 

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19(ฉบับที่ 2) 

        ตามราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 มีเนื้อความว่าโดยที่เป็นการสมควร ให้มีการประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))  เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่ออันตราย
        มหาวิทยาลัยพายัพซึ่งได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้โรค COVID-19 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 จึงขอยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการทางกฎหมายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการดังนี้
        1. มหาวิทยาลัยจะไม่อนุมัติโครงการหรือกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากรที่มีผู้เข้าร่วมเกินกว่า 50 คนขึ้นไป นับตั้งแต่วันที่ออกประกาศนี้เป็นต้นไป ในกรณีของโครงการหรือกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเกินกว่า 50 คนขึ้นไป และได้รับอนุมัติก่อนหน้าประกาศนี้ ให้งดหรือเลื่อนโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าวไว้ก่อน แต่หากมีเหตุผลและความจำเป็นอย่างยิ่งไม่สามารถงดหรือเลื่อนได้ ให้ผู้จัดโครงการหรือกิจกรรมจัดทำแผนมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และนำเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาก่อนจัดโครงการหรือกิจกรรมไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ และระหว่างที่มีการจัดโครงการหรือกิจกรรม หากพบผู้สุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ขอให้หยุดดำเนินกิจกรรมทันที และแจ้งให้ทางมหาวิทยาลัยทราบโดยด่วน
        2. ให้ทุกหน่วยงานทำความสะอาด พื้นผิวสัมผัส อุปกรณ์การเรียนการสอน รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ
        3. ให้ทุกหน่วยงานแจ้งรายชื่อผู้ที่เดินทางทางไปต่างประเทศ โดยแจ้งผ่านหัวหน้าหน่วยงานมายังมหาวิทยาลัย
        4. นักศึกษาและบุคลากรที่มีญาติเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และพักอาศัยอยู่ในที่เดียวกัน ขอให้แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดและให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเอง (self-monitoring) อย่างน้อย 14 วัน
        5. หากพบข้อมูลของนักศึกษาและบุคลากรที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ขอให้แจ้งหัวหน้าหน่วยงานและมหาวิทยาลัยทราบทันที
        6. ขอให้ทุกหน่วยงานร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563

ดร. อำนวย ทะพิงค์แก  
รักษาการอธิการบดี 

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

        ตามที่มีสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ที่มีแหล่งที่มาจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน และมีหลักฐานชัดเจนว่ามีผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับเชื้อได้เดินทางเข้ามาประเทศไทยจำนวนหนึ่ง มหาวิทยาลัยพายัพพิจารณาแล้วเห็นว่าสุขภาพอนามัยของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งสำคัญ จึงขอความร่วมมือนักศึกษาและบุคลากรให้ดำเนินการ ดังนี้

        ข้อ 1. ขอให้นักศึกษาหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย งด หลีกเลี่ยง หรือเลื่อนการเดินทางไปยังหรือเดินทางผ่าน (Transit) ประเทศหรือเขตการปกครองที่มีการระบาดของโรคติดต่อ COVID-19
        ข้อ 2. หากนักศึกษาหรือบุคลากรที่มีเหตุผลหรือความจำเป็นอย่างยิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงหรือไม่สามารถเลื่อนการเดินทางไปยังหรือเดินทางผ่าน (Transit) ประเทศหรือเขตการปกครองที่มีการระบาดของโรคติดต่อ COVID-19 ตามวรรคแรกได้ ให้นักศึกษาและบุคลากรเตรียมความพร้อมเรื่องการป้องกันตนเอง เช่น สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก และหากมีอาการเจ็บป่วยในระหว่างเดินทาง ให้แจ้งและประสานขอความช่วยเหลือจากสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยประจำประเทศนั้น และเมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว ให้ดำเนินการตามข้อ 3.
        ข้อ 3. นักศึกษา บุคลากรที่เดินทางไปยังหรือเดินทางผ่าน (Transit) ประเทศหรือเขตการปกครองที่มีการระบาดของโรคติดต่อ COVID-19 เมื่อกลับมาถึงประเทศไทยและผ่านการคัดกรองจากสนามบินหรือท่าเรือที่เข้ามา ขอความร่วมมือให้เฝ้าระวังสังเกตอาการของตนเอง (Self-Monitoring) อย่างน้อย 14 วัน โดยงดการไปในที่ชุมชน งดใช้บริการขนส่งสาธารณะ งดใช้ของร่วมกับผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา วัดอุณหภูมิของตนเองอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และให้ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข หากพบว่ามีอาการเจ็บป่วย ไอ มีน้ำมูก และ/หรือมีไข้สูงเกินกว่า 37.5 องศา ให้ผู้นั้นไปรับการตรวจคัดกรองโรคและเฝ้าระวังเชื้อโรค COVID-19 ณ โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ หรือสถานพยาบาลอื่นที่มีมาตรฐานในการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังเชื้อโรค COVID-19
        ข้อ 4. หากหลังจากตรวจคัดกรองแล้ว พบหรือมีภาวะเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรค COVID-19 ให้ผู้นั้นงดเข้าชั้นเรียนหรือหยุดมาปฏิบัติงาน เพื่อรับการรักษาจนหายเป็นปกติดี โดยไม่ถือเป็นการขาดเรียนหรือขาดปฏิบัติหน้าที่และไม่นับเป็นวันลา
        ข้อ 5. ขอให้งดหรือเลื่อนการเชิญบุคคลจากต่างประเทศมาร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน การประชุม การสัมมนา รวมถึงโครงการแลกเปลี่ยนของนักศึกษาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ยกเว้น กิจกรรมหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ แต่ให้ปฏิบัติตามข้อ 3. โดยเคร่งครัด
จึงประกาศมาเพื่อขอความร่วมมือจากนักศึกษาและบุคลากรทุกท่านในการปฏิบัติ และขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกันอธิษฐานทูลขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยทุกคนที่อยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ให้ได้รับการหนุนใจเพื่อเผชิญกับทุกสิ่งได้ ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร

ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

ดร. อำนวย ทะพิงค์แก  
รักษาการอธิการบดี 

F    o    l    l    o    w      U    s

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053 851478 ถึง 86, 053 241255
อีเมล : contact@payap.ac.th

มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ)
ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053 851478 ถึง 86, 053 241255
อีเมล : contact@payap.ac.th

+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

Copyright © 2019 Payap University