simple web maker

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ

มาตรการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 8)

        ตามที่ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกัน ควบคุมโรค COVID-19 (ฉบับที่ 7) ให้ปิดทำการชั่วคราวในมหาวิทยาลัยพายัพ และต่อมารัฐบาลโดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ศบค.) ได้พิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 6) : การปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นภายในกระทรวง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งอนุญาตให้กิจกรรม/กิจการในกลุ่มที่มีความเสี่ยงในระดับต่าง ๆ เริ่มกลับมาเปิดบริการหรือดำเนินการได้ แต่ต้องปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด โดยมีการประกาศผ่อนคลายมาตรการมาอย่างต่อเนื่องแล้ว 3 ระยะ และได้มีการประกาศผ่อนคลายมาตรการในระยะที่ 4

        ซึ่งมีการผ่อนคลายการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา มีผลวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ประกอบกับให้เปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นั้น

มหาวิทยาลัยพายัพ จึงดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้

        1. ให้เปิดการเรียนการสอนสำหรับหลักสูตรจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และหลักสูตรนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 โดยจัดการเรียนการสอนแบบปกติและแบบออนไลน์ผสมผสาน ปรับลดเวลา ปรับเวลาหรือสลับวันเรียน หรืองดการเรียนการสอนบางรายวิชา จัดการเรียนวิชาภาคสนาม ปฏิบัติการนอกสถานที่ และการฝึกงานให้เหมาะสม รวมถึงหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก

        2. ให้บุคลากรกลับมาปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อม ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 โดยมีมาตรการคัดกรองตรวจวัดไข้ ควบคุมการเข้า - ออกสถานที่ ทั้งบุคลากรภายในและบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อ รวมถึงแจ้งให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในการใช้สถานที่ โดยหน่วยงานจะต้องลงทะเบียนยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน

ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563

ดร. อำนวย ทะพิงค์แก
รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ


Measures for Protection and Prevention of Covid-19 Number 8 

        In accordance with the guidance and regulations of the Thai Government, the Chiang Mai Provincial Governor, and the Ministry of Higher Education, Payap University has been temporarily closed. As the situation has moderated measures for phased reopening of educational institutions have been announced which must be strictly adhered to. Phase 4 of the reopening began on June 15, 2020. Academic year 2020 semester 1 starting from July 1, 2020 which affects schools and other educational institutions.

Payap University will be operating as follows:

        1. Semester 1 courses for Thai departments will begin as of July 1, 2020 and international courses on 17 August 2020 with a combination of regular and on-line instruction, with reduced time, adjusted or alternating schedules, or cancellation of some courses, management of practicums (field practice) and off campus work as appropriate, or avoidance of activities that would be done in large groups.

        2. Personnel shall return to work as usual on 22 June 2020 with measures taken to measure temperatures of persons coming and going from campuses. All persons, both insiders and outsiders, shall conform correctly while on campus. Units must register in accordance with epidemic preventative measures as well as applications the government mandates.

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 7)

        ตามที่มหาวิทยาลัยพายัพ ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 6) ขยายเวลาปิดทำการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ต่อมานายกรัฐมนตรีได้มีประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชการอาณาจักร (คราวที่ 2) ให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีก ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดภายในประเทศดีขึ้นตามลำดับ แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยของบุคลากรและนักศึกษาที่จะต้องเดินทางมาปฏิบัติงาน หรือดำเนินกิจกรรมในด้านการศึกษาต่าง ๆ เพื่อป้องกันมิให้สถานการณ์การระบาดกลับมามีความรุนแรง ทั้งเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

มหาวิทยาลัยพายัพ จึงออกมาตรการดังนี้

        1. ให้ปิดทำการชั่วคราวในมหาวิทยาลัยพายัพ และให้ส่วนงานในมหาวิทยาลัยพายัพใช้รูปแบบ การปฏิบัติงานภายในที่พัก หรือการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ตามแนวทางในประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 6) ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการประกาศเป็นอย่างอื่น 

        2. ในกรณีที่ส่วนงานมีความจำเป็นต้องให้บุคลากรเข้าปฏิบัติงานในสำนักงาน ให้เป็นดุลยพินิจหัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่ทำหน้าที่กำกับดูแลในการพิจารณากำหนดจำนวนผู้ปฏิบัติงานที่จะต้อง มีการผลัดเปลี่ยนให้มาปฏิบัติงานในสำนักงานในแต่ละวัน และจัดระบบเหลื่อมเวลาในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน โดยจะต้องดำเนินมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

    การกำหนดจำนวนผู้ปฏิบัติงานที่จะต้องมีการผลัดเปลี่ยนให้มาปฏิบัติงานในสำนักงานของสำนักงานที่มีหน้าที่หลักด้านการให้บริการและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย ให้กำหนดจำนวนได้วันหนึ่งไม่เกินร้อยละ 60 ของจำนวนผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานนั้น 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป  

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 

ดร. อำนวย ทะพิงค์แก
รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา บุคลากร และสังคม ในสถานการณ์ COVID-19

        ตามที่ได้มีคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 7/2563 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) และประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นั้น

     เพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษา บุคลากร และสังคม ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพายัพ มติที่ 103/2563 มติที่ 104/2563 และมติที่ 105/2563 จึงออกประกาศดังต่อไปนี้

     มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา

     1. ลดค่าหอพักชายโอเมกาและหอพักหญิงอัลฟา 30% สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ในภาคการศึกษาที่ 1/2563

     2. ลดค่าห้องพักบ้านพักนานาชาติภราดรภาพ 15% สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ในภาคการศึกษาที่ 1/2563

     3. ยกเว้นค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้าและค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี

     4. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป สามารถเลือกมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

          4.1 ส่วนลดค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา เมื่อชำระเต็มจำนวน

               - ลด 50% เมื่อชำระภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

               - ลด 30% เมื่อชำระภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2563

          4.2 ผ่อนชำระ ค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (3 งวด)

          4.3 รับส่วนลดเมื่อเลือกซื้อ iPAD 7th GEN หรือ Notebook เมื่อชำระเต็มจำนวน

     5. จัดตั้งกองทุน “PYU สู้ภัยโควิด - 19” เพื่อช่วยเหลือนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายส่วนตัว โดยนักศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดได้จากสำนักพัฒนานักศึกษา

     มาตรการช่วยเหลือบุคลากรและสังคม

     1. ยกเว้นค่าเช่าพื้นที่ร้านค้าต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยพายัพ ในเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563

     2. จัดทำและแจกเฟซชิลด์ (Face Shield) แก่ชุมชน

     3. ฉีดยาพ่นฆ่าเชื้อโรคตามห้องเรียนและอาคารต่าง ๆ

     4. บริการแจกหน้ากากอนามัยและบริการเจลล้างมือในหน่วยงานต่าง ๆ

ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

ดร. อำนวย ทะพิงค์แก
รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

F    o    l    l    o    w      U    s

ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ) ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851478 ถึง 86, 053 241255
อีเมล : contact@payap.ac.th

+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

Copyright © 2019 Payap University