free site creation software

หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมจีน) 
Bachelor of Arts (Chinese Language and Culture)


นักศึกษาจะได้มีโอกาสไปศึกษาในประเทศเทศจีนกับเจ้าของภาษาที่ความรู้ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์การการสอนภาษาจีนมานาน มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีตำแหน่งวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์จนถึงศาสตราจารย์ นอกจากนี้นักศึกษายังมีโอกาสได้ไปฝึกงานกับบริษัท องค์กร และหน่วยงานที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ ในเมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

คุณสมบัติ

**สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญา

เรียนเกี่ยวกับอะไร

การฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับต้น กลาง สูง, ภาษาจีนธุรกิจระดับ ต้น กลาง สูง, กรณีศึกษาทางธุรกิจประเด็นสำคัญในปัจจุบัน, การพูดภาษาจีนในที่ชุมชน, ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว, ประวัติศาสตร์จีน วัฒนธรรมจีน ภูมิศาสตร์จีน, วรรณคดีจีน สำนวนสุภาษิตจีน, การฟังข่าว การชมภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์จีน

โดยในปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 เรียนที่มหาวิทยาลัยพายัพ สำหรับชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 นักศึกษาจะได้เดินทางไปเรียนที่ SHANGHAI NORMAL UNIVERSITY ประเทศจีน เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ชีวิตประจำวันไปพร้อมกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมในประเทศที่เป็นเจ้าของภาษา 

ทำงานเกี่ยวกับอะไร

ครู อาจารย์สอนทางด้านภาษาจีน, พนักงานฝ่ายส่งออกหรือนำเข้า, เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่สถานทูต/สถานกงสุล, พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน, พนักงานบริษัท/ธนาคารฝ่ายต่างประเทศ, งานส่งเสริมการขายฝ่ายต่างประเทศ, พนักงานโรงแรม, ประชาสัมพันธ์/เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์, มัคคุเทศก์, นักแปล/ล่าม, เลขานุการ 

Mobirise

*ปี 2 และ ปี 3 เรียนที่ Shanghai Normal University

 ค่าสมัคร 450 หยวน
ค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาละ 9,900 หยวน
ค่าบริหารจัดการภาคการศึกษาละ 5,000 บาท

ค่าเล่าเรียน + หอพัก (เทอม1) 55,850

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน

คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851 478 – 86, 053 241 255 ต่อ 472, 481

ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ) ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851478 ถึง 86, 053 241255
อีเมล : contact@payap.ac.th

+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

Copyright © 2019 Payap University