online website builder

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
Bachelor of Science (Computer Science)

คุณสมบัติ

**สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญา

เรียนเกี่ยวกับอะไร

เน้นการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม เสริมทักษะทางด้าน Graphic และระบบเครือข่าย เพื่อสร้างความพร้อมสู่การทำงานจริง 

ทำงานเกี่ยวกับอะไร

ผู้ออกแบบ และวิเคราะห์ระบบ, ผู้ดูแล และบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์, โปรแกรมเมอร์, ผู้ออกแบบ สร้าง และบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล, ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Mobirise

ค่าเล่าเรียน + หอพัก (เทอม1) 52,850

ตลอดหลักสูตร 353,550

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851 478 – 86, 053 241 255 ต่อ 451

ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ) ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851478 ถึง 86, 053 241255
อีเมล : contact@payap.ac.th

+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

Copyright © 2019 Payap University