online site builder

Digital Business and FinTech  @มหาวิทยาลัยพายัพ

หลักสูตรแรกในประเทศไทย

Mobirise

หลักสูตรใหม่ เอาใจคนวัย DIGITAL  เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน
Digital Business and Financial Technology (FinTech)

บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน)
Bachelor of Business Administration (Digital Business and Financial Technology) 

รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
- สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
- สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา
- กรณีนักศึกษาต่างชาติ ต้องผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษจากการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (CEFR) อย่างน้อยระดับ B1 หรือจากการทดสอบจากระบบอื่นที่เทียบเคียงคะแนนไม่น้อยกว่าระดับ B1 

โอกาสทางอาชีพในอนาคต
นักธุรกิจในยุคดิจิทัล , นักธุรกิจ Startup , ที่ปรึกษาด้านฟินเทค (FinTech) , นักลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น คริปโทเคอร์เรนซี โทเคนดิจิทัล เป็นต้น , นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ , นักวิจัยทางธุรกิจดิจิทัลและฟินเทค 

"โลกธุรกิจสมัยใหม่ ต้องเรียนรู้ให้เท่าทัน"... หลักสูตรใหม่ของมหาวิทยาลัยพายัพ ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการแห่งอนาคตด้านธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน เข้มข้นด้วยศาสตร์และศิลป์ด้านการบริหารธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน เติมเต็มด้วยการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบแบบบูรณาการด้วยองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ เต็มล้นด้วย ‘สัจจะและบริการ’ อันเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน (ฟินเทค)

Mobirise
Mobirise

A Brighter Future Starts Here

รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรไทยและนานาชาติ

F    o    l    l    o    w      U    s

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053 851478 ถึง 86, 053 241255
อีเมล : contact@payap.ac.th

มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ)
ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053 851478 ถึง 86, 053 241255
อีเมล : contact@payap.ac.th

+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

Copyright © 2019 Payap University