Mobirise

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) 
Bachelor of Economics (Economics)


“เรียนรู้ พัฒนา”

คุณสมบัติ

**สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญา

เรียนเกี่ยวกับอะไร

ศาสตร์ที่เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด บนความต้องการของมนุษย์ที่มีอย่างไม่จำกัด การวิเคราะห์เชิงปริมาณ คุณภาพ ของสภาพเศรษฐกิจ ทั้งจุลภาค มหภาค ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง การค้าระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ

ทำงานเกี่ยวกับอะไร

เศรษฐกร, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ, นักวิชาการงบประมาณ, นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน, นักวิชาการกรมสรรพากร, นักวิชาการ การเงินและการคลัง, นักวิชาการราชพัสดุ, นักวิชาการสหกรณ์, นักวิชาการการขนส่ง, นักวิชาการการศึกษา, นักพัฒนาชุมชน, นักวิจัย, อาจารย์, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, พนักงานธนาคาร 

Mobirise

ค่าเล่าเรียน + หอพัก (เทอม1) 42,850

ตลอดหลักสูตร 273,550

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

คณะบัญชี เศรษฐศาสตร์ และการเงิน มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851 478 – 86, 053 241 255 ต่อ 7128

ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ) ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851478 ถึง 86, 053 241255
อีเมล : contact@payap.ac.th

+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

Copyright © 2019 Payap University