web design templates

หลักสูตรการเงินและการธนาคาร

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)
Bachelor of Business Administration (Finance and Banking)


อยากได้ความมั่นคงและต่อยอดความมั่งคั่ง หาคำตอบได้ที่ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ม.พายัพ….
ผ่านการรับรองหลักสูตรจาก สกอ. เก่งวิชาการ วิชาชีพ ภาษาต่างประเทศ IT และวิชาชีวิต คณาจารย์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพฝึกงาน/สหกิจศึกษา กับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำ คณาจารย์ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด สามารถเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศ บรรยากาศน่าเรียน

คุณสมบัติ

**สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (นักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ)
(นักศึกษาต่างชาติ ต้องผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษจากการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (CEFR) อย่างน้อยระดับ B1 หรือจากการทดสอบจากระบบอื่นที่เทียบเคียงคะแนนไม่น้อยกว่าระดับ B1)

เรียนเกี่ยวกับอะไร

การบริหารการเงินธุรกิจ การจัดการการเงินส่วนบุคคล การวิเคราะห์ทางการเงิน การลงทุนในหลักทรัพย์ การศึกษาความเป็นไปได้โครงการลงทุน การวางแผนการเงิน

ทำงานเกี่ยวกับอะไร

นักลงทุน, ผู้ประกอบการ/เจ้าของกิจการ, ผู้แนะนำการลงทุน, ผู้วางแผนการลงทุน, นักวิเคราะห์การลงทุน, อาชีพสายจัดการลงทุน, อาชีพสายการธนาคาร, อาชีพสายธุรกิจประกันภัย, อาชีพสายบริหารการเงินทั้งภาครัฐและเอกชน

Mobirise

ค่าเล่าเรียน + หอพัก (เทอม1) 44,850

ตลอดหลักสูตร 289,550

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

คณะบัญชี เศรษฐศาสตร์ และการเงิน มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851 478 – 86, 053 241 255 ต่อ 425, 426

ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ) ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851478 ถึง 86, 053 241255
อีเมล : contact@payap.ac.th

+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

Copyright © 2019 Payap University