bootstrap responsive templates

หลักสูตรการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) 
Bachelor of Business Administration (Hotel and Tourism Management)

คุณสมบัติ

**สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญา

เรียนเกี่ยวกับอะไร

เรียนทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ในทุก ๆ ส่วนทุก ๆ แผนก ภายในโรงแรม ได้แก่ แผนกบริการส่วนหน้า (Front Office) แผนกครัว (Kitchen Operations) แผนกอาหาร และเครื่องดื่ม (Food & Beverage) แผนกจัดเลี้ยง (The Catering Department) แผนกแม่บ้าน (Housekeeping) จนไปถึงแผนกช่างซ่อมบำรุง

ทำงานเกี่ยวกับอะไร

มัคคุเทศก์, เชฟ, ผู้ประกอบการทัวร์, ธุรกิจนำเที่ยวและตัวแทนท่องเที่ยว, ผู้จัดการห้องอาหาร, พนักงานบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน, ครูสอนภาษา 

Mobirise

ค่าเล่าเรียน + หอพัก (เทอม1) 44,600

ตลอดหลักสูตร 296,300

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851 478 – 86, 053 241 255 ต่อ 407, 413

ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ) ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851478 ถึง 86, 053 241255
อีเมล : contact@payap.ac.th

+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

Copyright © 2019 Payap University