bootstrap templates

หลักสูตรการจัดการ

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
Bachelor of Business Administration (Management)

คุณสมบัติ

**สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญา

เรียนเกี่ยวกับอะไร

- วิชาเอก การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
…เรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร และการเป็นผู้ประกอบการ
- วิชาเอก การบริหารทรัพยากรมนุษย์
…เรียนเกี่ยวกับการบริหารคนในองค์การ เริ่มตั้งแต่การสรรหาคัดเลือก การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การจ่ายเงินเดือน การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน ตลอดจนการเกษียณอายุงาน
- วิชาเอก การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
…การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การตลาดดิจิทัลสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจ
การตลาดด้วยโปรแกรมค้นหา ระบบสื่อผสมเพื่องานธุรกิจ เว็บโมบายเพื่อการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ทำงานเกี่ยวกับอะไร

วิชาเอก การจัดการ
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว
- ผู้จัดการองค์กร
- งานสำนักงาน

วิชาเอก การบริหารทรัพยากรมนุษย์
- ผู้ประกอบการธุรกิจ
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ทั้งในภาครัฐและเอกชน
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแรงงานสัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายค่าจ้างและเงินเดือน
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- นักวิจัย นักวิชาการทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
- อาจารย์สอนทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

วิชาเอก การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
- ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
- ผู้ประกอบการธุรกิจ
- นักวิเคราะห์ระบบธุรกิจ
- เจ้าหน้าที่การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
- ผู้บริหารระดับต้นและ/หรือเจ้าหน้าที่ขายออนไลน์
- เจ้าหน้าที่สายงานธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
- นักวิชาการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

Mobirise

ค่าเล่าเรียน + หอพัก (เทอม1) 42,850

ตลอดหลักสูตร 273,550

สาขาวิชาการจัดการ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851 478 – 86, 053 241 255 ต่อ 407, 415

ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ) ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851478 ถึง 86, 053 241255
อีเมล : contact@payap.ac.th

+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

Copyright © 2019 Payap University