free simple website templates

หลักสูตรดุริยางคศาสตร์ (มหาบัณฑิต)

ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Music


“แหล่งเรียนรู้ดนตรีระดับสากล สร้างคนดีสู่พลเมืองโลก”

คุณสมบัติ

**สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

รายละเอียดหลักสูตร

Mobirise

*ค่าเล่าเรียนขึ้นอยู่กับรายวิชาเสริมที่ลงทะเบียน

ค่าเล่าเรียน (เทอม1) 75,600

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ)
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851 478 – 86, 053 241 255 ต่อ 6102

ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ) ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851478 ถึง 86, 053 241255
อีเมล : contact@payap.ac.th

+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

Copyright © 2019 Payap University