web maker

หลักสูตรจิตวิทยา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)
Bachelor of Arts (Psychology)


"คุณธรรมนำทาง วิชาการก้าวหน้า พัฒนาสังคม"

1

คุณสมบัติ

**สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 ปวช. ปวส.

2

เรียนเกี่ยวกับอะไร

ศาสตร์ที่เกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์อย่างมีระบบ
ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสามารถอธิบาย พยากรณ์ และควบคุมพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคล ให้เป็นไปในทิศทางที่พึงประสงค์

3

ทำงานเกี่ยวกับอะไร

นักจิตวิทยา, ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์, ครู/อาจารย์, ผู้ให้การปรึกษาในหน่วยงานรัฐ และเอกชน, นักจิตวิทยาในงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, นักบริหารงานบุคคล, นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, นักพัฒนาสังคม


 อาชีพรายได้ดี เงินเดือนสูง คนรุ่นใหม่ต้องรู้


 A Brighter Future Starts Here !

อนาคตสดใสเริ่มต้นที่นี่...

เงินเดือนสูง

จบแล้วมีงานทำ

ทักษะการทำงาน

เรียนจบมีงานทำ

*ข้อมูลจากแบบสำรวจภาวะการมีงานทำ ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาจิตวิทยา

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851 478 – 86, 053 241 255 ต่อ 7504, 7505

ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
272 หมู่ 2 ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ)
131 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์ 
มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ (053) 851 478 – 86
โทรสาร (053) 241 983
อีเมล : president@payap.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
+ แผนที่ และการเดินทาง
+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

งานสารบรรณ

การรับสมัครนักศึกษา

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

สายตรงอธิการบดี (President Online)
อีเมล : president@payap.ac.th