website templates

สมัครเรียน

Mobirise

สมัครเรียน 2/2563

Mobirise

สมัครเรียน 1/2564

สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online) 1/2564 จะเปิดให้กรอกข้อมูลในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 หากต้องการสมัครเรียนก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2563 สามารถ Download ใบสมัคร และเลือกช่องทางการส่งเอกสารใบสมัครได้ดังนี้

1. สมัครทางไปรษณีย์
- ใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการรับสมัคร ส่งมาที่ ศูนย์รับนักศึกษาและบริหารหลักสูตรระยะสั้น มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 (วงเล็บมุมซอง "สมัครนักศึกษาใหม่")
2. สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย
- ยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาได้ที่ศูนย์รับนักศึกษาและบริหารหลักสูตรระยะสั้น (ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์รับนักศึกษาฯ อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
3. ยื่นใบสมัครผ่านทาง E- mail : payap_admissions@payap.ac.th, pyu.thaiadmissions@gmail.com

F    o    l    l    o    w      U    s

ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ) ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851478 ถึง 86, 053 241255
อีเมล : contact@payap.ac.th

+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

Copyright © 2019 Payap University