free portfolio website templates

มหาวิทยาลัยพายัพ ครบรอบ 50 ปี

16 กุมภาพันธ์ 2567 วันสถาปนามหาวิทยาลัย

50ปี แห่งการเชิดชูคุณค่าสัจจะ - บริการ สู่ความยั่งยืน


ประวัติมหาวิทยาลัยพายัพ

สภาคริสตจักรในประเทศไทย มีความมุ่งมั่นมากกว่า ๕๐ ปี
ที่จะจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาของคริสเตียน แต่ความตั้งใจดังกล่าวต้องหยุดชะงักลงด้วยสาเหตุหลายประการ จนในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เมื่อรัฐบาลออกพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอุดมศึกษาของเอกชนโดยอนุญาตให้เอกชนจัดตั้งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ สภาคริสตจักรในประเทศไทยจึงรื้อฟื้นแนวความคิด ที่จะจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ โดยยกฐานะของสถาบันการศึกษาเดิม คือ โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยแมคคอร์มิค และโรงเรียนพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี ขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งวิทยาลัยเอกชนของสภาคริสตจักรในประเทศไทยขึ้น เพื่อให้เป็นผู้ดำเนินการในเรื่องนี้ จนในที่สุดได้รับอนุญาตจากรัฐบาลให้จัดตั้งเป็นวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ โดยเปิดสอนครั้งแรก ในระดับปริญญาตรี ๗ สาขาวิชา และระดับอนุปริญญา ๑ สาขาวิชา มีนักศึกษารุ่นแรกทั้งสิ้น ๑๘๙ คน มาจาก ๑๕ จังหวัด และต่อมหาวิทยาลัยพายัพก็ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทจาก “วิทยาลัย” เป็น “มหาวิทยาลัย” เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ นับเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรก ของประเทศไทย
จัดตั้งขึ้นโดยมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เพื่อแสดงถึงความรักของพระเจ้า ความเชื่อ ความศรัทธาของมนุษย์ต่อพระเจ้า และความเกื้อกูลซึ่งกันและกันของมนุษยชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ จะยึดมั่นใน “สัจจะ-บริการ” โดยแสวงหาความดีเลิศทางวิชาการและคุณธรรม เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เห็นแจ้งในสัจจะแห่งชีวิต และจะเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการบริการ รับใช้สังคม ผู้ที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ จะต้องรู้จักพัฒนาตนเอง มีความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความประพฤติดีงาม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม และมีความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ


ตราสัญลักษณ์ 50 ปี มหาวิทยาลัยพายัพ

Mobirise

50ปี มหาวิทยาลัยพายัพ แห่งการเชิดชูคุณค่าสัจจะ - บริการ
สู่ความยั่งยืน

มหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ ปลูกฝังและพัฒนาคนให้มีสมรรถนะความเป็นสากล ทั้งทางวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต เพื่อการดำรงชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคมโลกอย่างสันติสุข

Mobirise

ศจ.ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น

ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย

Mobirise

ดร.อำนวย ทะพิงค์แก

อดีตอธิการบดี

การติดต่อ

มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
272 หมู่ 2 ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ)
131 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์
มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ -ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ (053) 851 478 – 86
โทรสาร (053) 241 983

ติดต่องานสารบรรณ
โทรศัพท์ (053) 851 478 – 86 ต่อ 225, 227
อีเมล : president@payap.ac.th

ติดต่อสอบถามการรับสมัครนักศึกษา
โทรศัพท์ (053) 851 478 – 86 ต่อ 240 , 241
อีเมล : หลักสูตรไทย payap_admissions@payap.ac.th
อีเมล : หลักสูตรนานาชาติ admissions_pyu@payap.ac.th

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
สายตรงอธิการบดี (President Online)
อีเมล : president@payap.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง

ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
272 หมู่ 2 ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ)
131 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์ 
มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ (053) 851 478 – 86
โทรสาร (053) 241 983
อีเมล : president@payap.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
+ แผนที่ และการเดินทาง
+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

งานสารบรรณ

การรับสมัครนักศึกษา

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

สายตรงอธิการบดี (President Online)
อีเมล : president@payap.ac.th