Home       Photo Gallery       ศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ม.พายัพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Advanced Foot Care and Wound Care in Diabetic Patient

ศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ม.พายัพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Advanced Foot Care and Wound Care in Diabetic Patient

ศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "Advanced Foot Care and Wound Care in Diabetic Patient" ระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค โดยผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ทำงานเกี่ยวกับโรคเบาหวาน จากทั่วประเทศ วิทยากรเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดูแลเท้าและการดูแลแผลผู้ป่วยเบาหวาน การอบรมครั้งนี้ได้รับ CNEU 12.5 หน่วยคะแนน ถือเป็นโครงการขยายพันธุ์คนรักษ์เท้ารุ่นที่ 1 ของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ผู้เข้าร่วม