Home       Photo Gallery       งานทุนการศึกษา ม.พายัพ จัดโครงการ กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6

งานทุนการศึกษา ม.พายัพ จัดโครงการ กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6

งานทุนการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว เนื่องจากปัจจุบันโลหิตที่ได้รับบริจาคในแต่ละวันนั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ต้องการรับโลหิต สืบเนื่องจากมีผู้ต้องการใช้โลหิตเป็นจำนวนมากทั่วทั้งประเทศ ถึงแม้จะมีผู้บริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก แต่ก็ยังไม่เพียงพอ การบริจาคโลหิตเป็นเสมือนการต่อชีวิตให้แก่เพื่อนมนุษย์ หลายครั้งที่คลังโลหิตไม่สามารถจัดหาโลหิตมาสำรองไว้ได้ตามเป้าที่วางไว้ ทำให้เกิดความเดือดร้อนในการต้องหาโลหิตโดยเร่งด่วน ทำให้การรักษาผู้ป่วยล่าช้า หรือไม่สามารถกระทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจึงร่วมกับสถานศึกษา จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ขึ้น คือ กิจกรรมการรับบริจาคโลหิต เพื่อส่งต่อให้แก่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติในเขตพื้นที่ต่าง ๆ กาชาดจังหวัดและโรงพยาบาล ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการรักษาพยาบาล หรือเพื่อจัดเก็บสำรองไว้ใช้ในยามภาวะขาดแคลนโลหิตต่อไป อีกทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันแสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละ มีส่วนร่วมในการตอบแทนสังคม ภายใต้ชื่อโครงการ “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 แล้ว และจะจัดต่อเนื่องทุก ๆ ปี