Home       Photo Gallery       อาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับเกียรตินำผลงานเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานแถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)

อาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับเกียรตินำผลงานเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานแถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)

รองศาสตราจารย์ เอนก ชิตเกษร ผู้อำนวยการสำนักวิจัย และ รองศาสตราจารย์ พรรณนุช ชัยปินชนะ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้นำผลงานงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากเส้นใยกล้วยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และกลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์ ในจังหวัดภาคเหนือ" ด้วยพิจารณาเห็นว่าเป็นผลงานที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจ เข้าร่วมจัดแสดงในงานแถลงข่าวการจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)" เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ ห้อง Lotus Suite 1 - 4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทราราแกนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ