Home       Photo Gallery       มหาวิทยาลัยพายัพ มอบทุนแก่บุตรศิษยาภิบาล

มหาวิทยาลัยพายัพ มอบทุนแก่บุตรศิษยาภิบาล

มหาวิทยาลัยพายัพ มอบทุนแก่บุตรศิษยาภิบาลทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 41 คน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,474,000 บาท เพื่อสนับสนุนบุตร-ธิดาของศิษยาภิบาล ซึ่งเป็นผู้รับใช้พระเจ้า ได้ศึกษาเรียนรู้อย่างเต็มกำลังความสามารถ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ มหชวโรจน์ ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ ในโอกาสการจัดประชุมสัมมนาศิษยาภิบาลทั่วประเทศ ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท ระหว่างวันที่ 19 – 22 มีนาคม 2562 โอกาสนี้ อาจารย์ ดร.รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดี ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า นอกจาก มหาวิทยาลัยพายัพ จะมอบทุนแก่บุตรของศิษยาภิบาลเพื่อเลือกเรียนวิขาวิชาใดก็ได้ในมหาวิทยาลัยพายัพแล้ว ยังมีการสนับสนุนทุนการศึกษาอื่น ๆ เช่น ทุนร่วมพัฒนาบุคคลากรคริสเตียนสำหรับหน่วยงานหรือสถาบันสงัดสภาคริสตจักรใน ปทท ทุนเรียนดี ทุนบุตรศิษย์เก่า ทุนพี่น้องบุนนาค ทุนความสามารถพิเศษ และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อร่วมส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลาการที่มีคุณภาพในสังคมต่อไป ทั้งนี้ นางสาวศรินยา เมธีสุวรรนกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับทุนบุตรศิษยาภิบาลกล่าวแสดงความขอบคุณและแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตในมหาวิทยาลัย