Home       Photo Gallery       ม.พายัพ MOA กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พัฒนาวิชาการด้านวิชาดนตรี

ม.พายัพ MOA กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พัฒนาวิชาการด้านวิชาดนตรี

มหาวิทยาลัยพายัพบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อพัฒนาวิชาการด้านวิชาดนตรี การจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันระหว่างวิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ กับ หลักสูตรแผนการเรียนศิลป์ - ดนตรี ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยมีอาจารย์ ดร.รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทียน เลรามัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ธวัช อัศวเดชาฤทธิ์ คณบดีวิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ภราดาศราวุธ ยุชมภู ที่ปรึกษางานดนตรี มาสเตอร์ธีรภัทร์ วิโรจน์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นผู้ลงนาม ดนตรี นับว่าเป็นอีกหนึ่งวิชาน่าเรียน เนื่องจากช่วยให้ผู้เรียนมีจิตใจอ่อนโยน ช่วยพัฒนาสมอง เสริมสร้างสติปัญญา สมาธิ การใช้เหตุผล ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ช่วยสร้างและพัฒนาความมั่นคงทางอารมณ์ นอกจากวิชาการด้านดนตรีแล้ว มหาวิทยาลัยพายัพ ยังมีความพร้อมทางด้านวิชาการอื่น ๆ ที่จะสนับสนุนและร่วมมือเพื่อประโยชน์ต่อผู้เรียนด้วย