Home       Photo Gallery       มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับวิสาหกิจชุมชน

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับวิสาหกิจชุมชน

สำนักบริการวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคารปฐมกาล มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ จัดทำขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยพายัพ กับ วิสาหกิจชุมชน 6 แห่งในภาคเหนือ ได้แก่วิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ เชียงราย พะเยา ลำพูน ลำปาง และเชียงใหม่ เพื่อวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เกี่ยวกับสารสกัดกัญชง สารสกัดกัญชา และพืชกระท่อม อันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภคและนำมาเป็นส่วนประกอบในทางการแพทย์ทางเลือก การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชง กัญชา และพืชท่อม ให้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ให้ประชาชนทุกระดับได้รับประโยชน์จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีรูปแบบและกระบวนการพัฒนาให้ครบวงจร อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านวิชาการระบบบริการสุขภาพและการวิจัยที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและสอดคล้องกับองค์ความรู้และบริบทของพื้นที่ดำเนินการของมหาวิทยาลัยพายัพ และวิสาหกิจชุมชนด้วย