หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       ม.พายัพ ร่วมกับ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดประชุมวิชาการเสนอผลการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2561

ม.พายัพ ร่วมกับ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดประชุมวิชาการเสนอผลการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดประชุมวิชาการเสนอผลการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2561 (Payap University Research Symposium 2018) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิริธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว เพื่อเป็นเวทีที่มีบทบาทสำคัญของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งหน่วยวิจัยต่างๆ ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชนและชุมชนวิชาการ เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้สู่ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ให้พร้อมต่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยโครงการการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ในครั้งนี้จะมีการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การนำเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral Presentation และการนำเสนอผลงานแบบ Poster Presentation