หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับ คณะผู้ประเมินจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

มหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับ คณะผู้ประเมินจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

มหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับ คณะผู้ประเมินจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ที่เข้าตรวจติดตามองค์กรฯ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 โดยมหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ใน 3 สาขาวิชาชีพ ได้แก่ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์