หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       ผู้บริหารและผู้แทน ม.พายัพ ร่วมโครงการกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้บริหารและผู้แทน ม.พายัพ ร่วมโครงการกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้บริหารและผู้แทนมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมโครงการกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน โดยมีนาย ปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการเทิดทูนและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และนำแนวคิดที่สอดแทรกด้วยหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ตลอดถึงการเห็นคุณค่าวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร