หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       อธิการบดีพร้อมผู้บริหาร และทีมงานสำนักสื่อสารองค์กร ม.พายัพ มอบน้ำดื่ม และยาสามัญประจำบ้าน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครควบคุมและดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

อธิการบดีพร้อมผู้บริหาร และทีมงานสำนักสื่อสารองค์กร ม.พายัพ มอบน้ำดื่ม และยาสามัญประจำบ้าน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครควบคุมและดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีพร้อมผู้บริหาร และทีมงานสำนักสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพายัพ มอบน้ำดื่ม และยาสามัญประจำบ้าน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครควบคุมและดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ โดย นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนและช่วยเหลือสังคม ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยพายัพ สัจจะ - บริการ