หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ ดร. พิศมัย ตรีวิชา ผู้แทนองค์กรชุมชน ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ ดร. พิศมัย ตรีวิชา ผู้แทนองค์กรชุมชน ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ ดร. พิศมัย ตรีวิชา ผู้แทนองค์กรชุมชน ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2561 ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561