หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ร่วมกับ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค รุ่นที่ 3

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ร่วมกับ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค รุ่นที่ 3

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ นำโดย อาจารย์ ดร.อรอนงค์ ธรรมจินดา ได้รับความไว้วางใจจาก สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งมีบันทึกความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน ให้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรครุ่นที่ 3 ประจำปี 2561” เป็นระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อหาการอบรมเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในประเทศไทย การบริหารวัคซีนทั้งด้านการจัดเก็บ การขนส่ง การบริหารยา และการเฝ้าระวังอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้วัคซีนตามแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีวิทยากรที่ผ่านการอบรมการเป็นวิทยากรจากสถาบันวัคซีน และผู้เชี่ยวชาญจากกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ผู้เข้าอบรมเป็นบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคจากทั่วประเทศ และคณะศึกษาดูงานจาก National Immunization Program, Mother and Child Health Center, Ministry of Health, Health Promotion Section of Sekong Province และ EPI Luangprabang Province สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จำนวน 4 ท่าน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย