หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       ม.พายัพ ร่วมกับ M Hospitality & Tourism Institution จัดหลักสูตร Thai Cuisine Program ให้แก่นักศึกษา ผู้สนใจและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมร้านอาหารและโรงแรมในประเทศเมียนม่าร์

ม.พายัพ ร่วมกับ M Hospitality & Tourism Institution จัดหลักสูตร Thai Cuisine Program ให้แก่นักศึกษา ผู้สนใจและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมร้านอาหารและโรงแรมในประเทศเมียนม่าร์

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ M Hospitality & Tourism Institution (MHTi) เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนม่าร์ โดยความร่วมมือทางวิชาการจัดหลักสูตรระยะสั้น Thai Cuisine Program ให้แก่นักศึกษา ผู้สนใจและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมร้านอาหารและโรงแรมในประเทศเมียนม่าร์ ณ ห้องปฎิบัติการภัตตาคารบุนนาค ระหว่างวันที่ 2 - 7 กรกฎาคม 2561 Thai Cuisine Program: a short-term program in restaurant and hotel industry by Payap University in partnership with M Hospitality & Tourism Institution (MHTi) of Myanmar Department of Hotel and Tourism Management, Faculty of Business Administration partnered with M Hospitality & Tourism Institution (MHTi) from Myanmar, held a short-term program in Thai Cuisine for students and business entrepreneurs in restaurant and hotel industry from Myanmar. The program was held at Boonnak Restaurant, Payap University, from 2nd – 7th July 2018.