หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ม.พายัพ มอบใบประกาศเกียรติคุณในการดำเนินงานตามภารกิจหลักแก่อาจารย์ด้านต่างๆ

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ม.พายัพ มอบใบประกาศเกียรติคุณในการดำเนินงานตามภารกิจหลักแก่อาจารย์ด้านต่างๆ

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ มอบใบประกาศเกียรติคุณในการดำเนินงานตามภารกิจหลักแก่อาจารย์ด้านต่างๆ ในการประชุมคณาจารย์ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ดังนี้ 1. ประกาศเกียรติคุณด้านการวิจัย อาจารย์ ดร.กาญจนา ใจจ้อย 2. ประกาศเกียรติคุณด้านอนุรักษ์การแต่งกายไทย รศ.สิริรัตน์ จันทรมะโน 3. ประกาศเกียรติคุณด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น อาจารย์อัชฌา วารีย์ 4. ประกาศเกียรติคุณด้านบริการวิชาการสู่สังคม ผศ.ดร.จริยา ชาติเชยแดง