หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       คณะกรรมการส่งเสริมการใช้พระกิตติคุณด้วยภาษากำเมือง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพายัพ มูลนิธิวิคคลิฟไทย จัดเสวนาพระธรรมสุภาษิตในบริบทคนท้องถิ่น

คณะกรรมการส่งเสริมการใช้พระกิตติคุณด้วยภาษากำเมือง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพายัพ มูลนิธิวิคคลิฟไทย จัดเสวนาพระธรรมสุภาษิตในบริบทคนท้องถิ่น

คณะกรรมการส่งเสริมการใช้พระกิตติคุณด้วยภาษากำเมือง ร่วมกับ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี สถาบันภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ และมูลนิธิวิคคลิฟไทย จัดเสวนาพระธรรมสุภาษิตในบริบทคนท้องถิ่น ในการนี้ อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการเสวนา รายละเอียดการเสวนาประกอบด้วย "บริบทพระธรรมสุภาษิตท่ามกลางชาวฮีบรู" โดยศาสนาจารย์ ผศ.ดร. สาธนัญ บุญเกียรติ "ข้อคิดคำสอนสุภาษิตที่มีต่อคริสตชนชาวไทย" โดย ศาสนาจารย์ - ศิษยยาภิบาล ผู้ปกครอง นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้านแบบวิถีคริสต์ และนักวิชาการด้านศาสนศาสตร์ "เปรียบเทียบสุภาษิตในพระคัมภีร์กับสุภาษิตคนเมือง" และ "การปริวรรตพระธรรมสุภาษิตในบริบทคนเมืองล้านนา" เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ณ ห้องสัมมนา ดร. สิงห์โต จ่างตระกูล อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว