หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       อธิการบดี ม.พายัพ ให้การต้อนรับทีมโค้ช TRF-MMS5 กลุ่มภาคเหนือ

อธิการบดี ม.พายัพ ให้การต้อนรับทีมโค้ช TRF-MMS5 กลุ่มภาคเหนือ

อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับทีมโค้ช TRF-MMS5 กลุ่มภาคเหนือ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร. เกตุ กรุดพันธ์ หัวหน้าทีมโค้ชฯ รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยะรัตน์ นิมมานพิภักดิ์ และทีมโค้ช TRF-MMS5 ทุกท่าน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชี้แจงนโยบายของโครงการ Multi Mentoring System โดยฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พร้อมรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการขอยื่นทุนต่อไป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ