หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ยุคใหม่ Gen 3 Ex @PAYAP Educational Journey 2020

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ยุคใหม่ Gen 3 Ex @PAYAP Educational Journey 2020

มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รอบด้าน ในระบบการศึกษายุค Disrupt ที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายและตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนทุกระดับในสังคมปัจจุบัน จึงได้จัดกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ยุคใหม่ Gen 3 Ex @PAYAP Educational Journey 2020 ระหว่างวันที่ 23 - 24 มกราคม 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นคว้า แสวงหา และพัฒนาทักษะความสามารถด้านต่าง ๆ จนค้นพบความสามารถสูงสุดของตนในแต่ละด้าน อาทิ ความสามารถในการเรียนรู้ การคิด การลงมือทำ (Competence) การเสริมสร้างความมั่นใจ (Confidence) การค้นหาเพื่อค้นพบบุคลิกที่ยิ่งใหญ่ในตนเอง (Character) ความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นตั้งใจ (Commitment) ความห่วงใยผู้อื่น (Caring) การมีเครือข่ายเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ดี (Connection) และการเสริมหนุนให้ชีวิตและการเรียนรู้สำเร็จตามเป้าหมาย (Contribution) เป็นต้น ภายในงานนอกจากจะมีกิจกรรมเพื่อเสริมความแกร่งทางวิชาการแล้วยังเน้นกิจกรรมที่เสริมสร้างและปลูกฝัง Soft skills รวมทั้งการเปิดโลกทัศน์และนำเสนอทิศทางการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ โดยความร่วมมือจากองค์กรพันธมิตรที่ร่วมพัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ ด้านการศึกษา ได้แก่ YourNextU by Southeast Asia Center(SEAC) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ฯลฯ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีเป้าหมายหลักเพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมงานค้นพบแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ และความเป็นเลิศทางวิชาชีวิต รวมทั้งตระหนักได้ว่าความสำเร็จแห่งการศึกษานั้นย่อมมีจุดเริ่มต้นจากผู้เรียนที่มีความสุข