หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ต้อนรับคณะจาก โรงเรียนพยาบาลศาสตร์เทคนิค แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ต้อนรับคณะจาก โรงเรียนพยาบาลศาสตร์เทคนิค แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับคณะจาก โรงเรียนพยาบาลศาสตร์เทคนิค แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารองค์กร การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา และ การประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 พร้อมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล และหอพักนักศึกษา นอกจากนี้คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ยังได้มอบเอกสารประกอบการสอนในรายวิชาต่าง ๆ เช่น การพยาบาลอนามัยชุมชน และระบาดวิทยาเป็นต้น ให้กับทีมผู้บริหารจาก สปป.ลาว อีกด้วย