หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท เอวิเอชัน บิซ จำกัด เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการและการบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยพายัพ ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท เอวิเอชัน บิซ จำกัด เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการและการบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยพายัพ ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท เอวิเอชัน บิซ จำกัด เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการและการบริการวิชาการ พัฒนานักศึกษาและบุคลากรที่มีความสนใจด้านธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยพายัพ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายสุนีย์ เกษม คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผู้รับมอบอำนาจ และบริษัท เอวิเอชัน บิซ จำกัด โดย นายบุญโสม พวงแก้ว กรรมการผู้จัดการ ลงนามความร่วมมือเพื่อถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการและการบริการวิชาการ พัฒนานักศึกษาและบุคลากรที่มีความสนใจด้านธุรกิจการบิน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ภัตตาคารบุนนาค อาคารทรินิตี้ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายสุนีย์ เกษม คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ เผยว่า การลงนาม MOU เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ กับบริษัท เอวิเอชัน บิซ จำกัด เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ การบริการวิชาการ ในการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรที่มีความสนใจด้านธุรกิจการบิน โดยทั้ง 2 ฝ่ายจะสนับสนุนและร่วมมือกันเพื่อการจัดการเรียนการสอนด้านธุรกิจการบิน การสนับสนุนสถานที่อบรมหลักสูตรระยะสั้น และการแลกเปลี่ยนทรัพยากรในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ได้แก่ Grooming and Personality Course, Basic Passenger Handling Course และ Reservation and Ticketing