หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ จัดประชุมวิชาการเสนอผลการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดประชุมวิชาการเสนอผลการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน (สกอ.) จัดประชุมวิชาการเสนอผลการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2563 (Payap University Research Symposium 2020) เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิริธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว Payap University Research Symposium 2020 เป็นเวทีที่มีบทบาทสำคัญของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งหน่วยวิจัยต่าง ๆ ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชนและชุมชนวิชาการ เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้สู่ส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ ให้พร้อมต่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยโครงการการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ในครั้งนี้จะมีการบรรยายพิเศษเรื่อง teaching in the 21st century โดยคุณวิชัย ทองแตง ประธานและผู้บริหารด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจโทรคมนาคม และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ในช่วงบ่ายจะเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral Presentation และการนำเสนอผลงานแบบ Poster Presentation สำหรับปีนี้มีผู้นำเสนอผลงานกว่า 100 เรื่อง