หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 7

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 7

งานทุนการศึกษา สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 7 เมื่อวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ในปัจจุบันโลหิตที่ได้รับบริจาคในแต่ละวันนั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้รับโลหิต เนื่องจากมีผู้ต้องการใช้โลหิตเป็นจำนวนมากทั่วทั้งประเทศ แม้จะมีผู้บริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วย การบริจาคโลหิตจึงเป็นเสมือนการต่อชีวิตให้แก่เพื่อนมนุษย์ ในหลายครั้งที่คลังโลหิตไม่สามารถจัดหาโลหิตมาสำรองไว้ได้ตามเป้าที่วางไว้ ทำให้เกิดความเดือดร้อนในการหาโลหิตโดยเร่งด่วน ทำให้การรักษาผู้ป่วยล่าช้า หรือไม่สามารถกระทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจึงร่วมกับสถานศึกษา จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ขึ้น เพื่อรับบริจาคโลหิตและส่งต่อให้แก่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติในเขตพื้นที่ต่าง ๆ กาชาดจังหวัดและโรงพยาบาล ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการรักษาพยาบาล หรือเพื่อจัดเก็บสำรองไว้ใช้ในยามภาวะขาดแคลนโลหิตต่อไป ในส่วนของงานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จึงจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตขึ้น ในปีการศึกษา 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันแสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละ มีส่วนร่วมในการตอบแทนสังคม ภายใต้ชื่อโครงการ “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 แล้ว และจะจัดต่อเนื่องทุกปี