หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ กับ มทร.พระนคร ลงนาม MOU เพื่อขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน)

มหาวิทยาลัยพายัพ กับ มทร.พระนคร ลงนาม MOU เพื่อขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน)

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่ นพ.สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข และ ร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติร่วมในกิจกรรมการจัดประชุมเชิงสัมมนา “การปักหมุดกัญชาทางการแพทย์ ระดับเขตสุขภาพ เขต 1 เชียงใหม่ (ภาคเหนือตอนบน)” โดย ผศ. ดร. เขตไท ลังการ์พินธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ กล่าวต้อนรับ ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ ผู้แทนอธิการบดี มทร.พระนคร กล่าววัตถุประสงค์ และ ดร. อำนวย ทะพิงค์แก รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงาน ในโอกาสนี้ ได้มีพิธีลงนาม MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยพายัพ (โดย คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลแมคคอร์มิค) กับ มทร.พระนคร (โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เพื่อขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน) ระดับเขตสุขภาพ ที่ 1 กลุ่ม รพ.สต. โดยมี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีและปาฐกถาพิเศษ พร้อมด้วยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติบรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์” ในการนี้ นพ.สำเริง แหยงกระโทก ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนาม MOU และ ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ได้ลงนามเป็นสักขีพยานใน MOU กับมหาวิทยาลัยทั้งสอง และมีผู้แทนจากผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (นพ.ขจร - นพ.สสจ.แพร่) ร่วมในพิธี ทั้งนี้ มี รพ.สต. ในจังหวัดเชียงใหม่ 4 แห่ง คือ รพ.สต.บ้านสันต้นแหน อ.ดอยสะเก็ด, รพ.สต.บัวศรีเงิน อ.เมือง, รพ.สต.ฝางม่วง อ.แม่แตง, รพ.สต.แม่นะ อ.เชียงดาว และ รพ.สต. ในจังหวัดเชียงราย 2 แห่ง คือ รพ.สต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า และ รพ.สต.บัวสลี อ.แม่ลาว พร้อมด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จับคู่เตรียมความพร้อมกับมหาวิทยาลัยพายัพ และ มทร.พระนคร เพื่อเตรียมดำเนินการขออนุญาตผลิต (ปลูกและสกัดกลั่นน้ำมันกัญชาทางการแพทย์) ซึ่งเป็นครั้งแรกของภาคเหนือในระดับเขตสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข เขตที่ 1 ตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ศูนย์ IIC แห่ง มทร.พระนคร และ ศูนย์ IIC แห่งมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ บริษัท ซิ่ง คอร์ปปอเรชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัท วี คอร์ปปอเรชั่น (ฮ่องกง) จำกัด, บริษัท สร้างสรรค์ธุรกิจไทย จำกัด, บริษัท เชียงใหม่ ฟินเทค วัลเล่ย์ จำกัด และ กลุ่มวิสาหกิจฯ เม้าท์สิโยน จะเป็นองค์กรร่วมขับเคลื่อนและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมกับสนับสนุนการสร้างโรงปลูกกัญชาทางการแพทย์ในระดับ รพ.สต. และสร้างพื้นที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเขตนวัตกรรมกัญชาทางการแพทย์และการสร้างพื้นที่เชิงท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ (Northern Cannabis Health & Wellness District Tourism @ Chiangmai) ขึ้นเป็นแห่งแรกของภาคเหนือตอนบน ณ พื้นที่ของมหาวิทยาลัยพายัพและพื้นที่ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ในรูปแบบ Contract Farming ซึ่งในระยะแรก จะได้ร่วมดำเนินการปลูกและผลิตกัญชาเพื่อการศึกษาวิจัย (Monograph) และปลูกกัญชาให้ รพ.สต. เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยและดูแลสุขภาพประชาชนในรูปแบบ CSR และ USR ด้วย