หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       สำนักพัฒนานักศึกษา ม.พายัพ จัดโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร ลดอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2562”

สำนักพัฒนานักศึกษา ม.พายัพ จัดโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร ลดอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2562”

สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร ลดอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2562” เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 น. ณ ห้องสัมมนาคณะนิเทศศาสตร์ เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาและบุคลากร ในการอบรมขับขี่ปลอดภัย ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทางหลวง ป้ายจราจรประเภทต่าง ๆ การขับรถอย่างปลอดภัยและการบำรุงรักษา มารยาทในการขับรถ สาธิตการขับขี่ภาคปฏิบัติแนะแนวความรู้เทคนิคการขับขี่ปลอดภัยแก้ไขสถานการณ์เมื่อเกิดอุบัติเหตุ และการสาธิตการขับขี่รถจักรยานยนต์, รถยนต์ที่ถูกต้องและปลอดภัย