หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี หัวหน้าสาขาวิชาสันติศึกษา (Department of Peace Studies) ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ "ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน" ประจำปี 2561

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี หัวหน้าสาขาวิชาสันติศึกษา (Department of Peace Studies) ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ "ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน" ประจำปี 2561

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี หัวหน้าสาขาวิชาสันติศึกษา (Department of Peace Studies) ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ "ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน" ประจำปี 2561 จากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี นักวิชาการที่มีบทบาทสำคัญและทุ่มเททำงานสร้างผลงานด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษา ได้ตระหนักและเคารพในคุณค่าของชีวิตมนุษย์ รวมถึงประเด็นด้านการสร้างสันติภาพในสังคม จนเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561