หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรของ Shanghai Normal University ให้กับนักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรของ Shanghai Normal University ให้กับนักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรของ Shanghai Normal University ให้กับนักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน หลักสูตรดังกล่าวนี้เป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยพายัพและ Shanghai Normal University จัดการเรียนการสอนแบบ 1 + 2 + 1 คือ ปี 1 และปี 4 เรียนที่มหาวิทยาลัยพายัพ ปีที่ 2 และ 3 เรียนที่ Shanghai Normal University เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับ 2 ปริญญา ซึ่งในปีการศึกษา 2562 นี้ มีนักศึกษาสำเร็จหลักสูตรจำนวน 6 คน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้นักศึกษาไม่สามารถเดินทางไปรับปริญญาบัตรที่สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ Shanghai Normal University จึงได้จัดส่งใบปริญญาบัตรมายังมหาวิทยาลัยพายัพ และได้ทำพิธีมอบ โดยมี ดร. อำนวย ทะพิงค์แก รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นประธานในพิธี ในการนี้ ศาสนาจารย์ ผศ. ดร. สาธนัญ บุณยเกียรติ อนุศาสก ได้อธิฐานเปิด จากนั้นอาจารย์อภิชา อินสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน กล่าวต้อนรับ ดร. สุชาดา รัตนพิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานและแนะนำคณบดี ผศ. ดร. นงนภัส พันธ์พลกฤต รักษาการคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ เบิกตัวผู้สำเร็จการศึกษา จากนั้นรักษาการอธิการบดีได้กล่าวให้โอวาทและอวยพรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ