หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.พายัพ จัดกิจกรรมงานวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนศาสตร์ รู้ศิลป์ ถิ่นมนุษย์สังคม ประจำปีการศึกษา 2561

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.พายัพ จัดกิจกรรมงานวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนศาสตร์ รู้ศิลป์ ถิ่นมนุษย์สังคม ประจำปีการศึกษา 2561

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมงานวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ "เรียนศาสตร์ รู้ศิลป์ ถิ่นมนุษย์สังคม" ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยพายัพกับโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นการส่งเสริมการบูรณาการระหว่างการเรียนการสอนและบริการวิชาการแก่ชุมชน นอกจากนั้นโครงการเรียนศาสตร์รู้ศิลป์ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทุนการศึกษาต่อในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชานวัตกรรมการประกอบการทางสังคม) รวมถึงคณะวิชาอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ณ อาคารพันธสัญญา มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว (ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมทาง Facebook : PYUOfficial)