หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการประชุมทางวิขาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 Payap University Research Symposium 2019

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการประชุมทางวิขาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 Payap University Research Symposium 2019

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการประชุมทางวิขาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 Payap University Research Symposium 2019 กล่าวต้อนรับโดย อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เปิดการประชุมโดย ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. สัญชัย จตุรสิทยา ประธานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน และบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง "จริยธรรมการวิจัยในคน Human Subject Protection" โดย ศาสตราจารย์ ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม ร.ต.ท.แก้ว เนตตโยธิน อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว