หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน

มหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน

มหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดย อาจารย์ อภิชา อินสุวรรณ รักษาการอธิการบดี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ณ ห้องสัมมนา ดร. สิงห์โต จ่างตระกูล อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร เขตแม่คาว