หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ เข้ารับฟังผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน

ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ เข้ารับฟังผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน

ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ เข้ารับฟังผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ทำให้มั่นใจว่าจะสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ณ ห้องสัมมนา ดร. สิงห์โต จ่างตระกูล อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 โดยในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับการประเมินอยู่ในระดับ "ดี"