หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ม.พายัพ จัดการอบรมการเขียนโครงร่างวิจัยรูปแบบสหวิทยาการอย่างไรให้ได้ทุน

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ม.พายัพ จัดการอบรมการเขียนโครงร่างวิจัยรูปแบบสหวิทยาการอย่างไรให้ได้ทุน

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการอบรมการเขียนโครงร่างวิจัยรูปแบบสหวิทยาการอย่างไรให้ได้ทุน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. ยงยุทธ วัชรดุลย์ (ราชบัณฑิต) เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม ดร. สิงห์โต จ่างตระกูล มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว