หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยพายัพ ครบรอบ 45 ปี

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยพายัพ ครบรอบ 45 ปี

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยพายัพ ครบรอบ 45 ปี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 น. ณ โบสถ์เฮ็นรี่ ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โดยมีบุคลากรได้รับรางวัล ดังนี้ - อาจารย์ดีเด่น ด้านการสอน ได้แก่ อาจารย์รัชฎาภรณ์ เจนวชิรพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - อาจารย์ดีเด่น ด้านการบริการวิชาการ อาจารย์นฤมล วันทนีย์ อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ - รางวัลบุคลากร สายสนับสนุนดีเด่น นางกนกพร นุชอนงค์ เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานอธิการบดี นางพวงชมภู ปัญโญ เจ้าหน้าที่ประจำสำนักบริหารการเงิน นางสาวพัชราภรณ์ พัฒนจักร เจ้าหน้าที่ประจำสำนักกิจการนักศึกษา นายเสกสรร นวลตา เจ้าหน้าที่ประจำสำนักจัดการอาคารสถานที่และบริการ