หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       ฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง "Fair Trade" ให้แก่คณาจารย์และนักเรียน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง "Fair Trade" ให้แก่คณาจารย์และนักเรียน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง "Fair Trade" ให้แก่คณาจารย์และนักเรียน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เพื่อมุ่งเน้นการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับ Fair Trade โดยวิทยากรจาก World Fair Trade Organization (WFTO) เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม ดร.สิงห์โต จ่างตระกูล อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว