หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์เพื่อเศรษฐกิจสุขภาพ และ พิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การผลิตกัญชาทางการแพทย์

รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์เพื่อเศรษฐกิจสุขภาพ และ พิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การผลิตกัญชาทางการแพทย์

อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์เพื่อเศรษฐกิจสุขภาพ และ พิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การผลิตกัญชาทางการแพทย์ ระหว่าง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกับวิสาหกิจชุมชน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การกษตร วิสาหกิจเพื่อสังคม และมหาวิทยาลัยเอกชน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี