หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       หน่วยงานบริการวิชาการและวิจัย (UNISEARCH) มหาวิทยาลัยพายัพ จัดประชุมเรื่อง “การบริการวิชาการเพื่อก่อให้เกิดรายได้”

หน่วยงานบริการวิชาการและวิจัย (UNISEARCH) มหาวิทยาลัยพายัพ จัดประชุมเรื่อง “การบริการวิชาการเพื่อก่อให้เกิดรายได้”

หน่วยงานบริการวิชาการและวิจัย (UNISEARCH) มหาวิทยาลัยพายัพ จัดประชุมเรื่อง “การบริการวิชาการเพื่อก่อให้เกิดรายได้” เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ ห้องสัมมนา ดร. สิงห์โต จ่างตระกูล อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สกุล ศิริกิจ หัวหน้าฝ่ายประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการ Big Data การจัดทำแผนที่ภาษีท้องถิ่นและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ”