หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       Center for Social Impact มหาวิทยาลัยพายัพ จัดอบรม สัมมนาในหัวข้อเรื่อง การประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม (Social Entrepreneurship)

Center for Social Impact มหาวิทยาลัยพายัพ จัดอบรม สัมมนาในหัวข้อเรื่อง การประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม (Social Entrepreneurship)

Center for Social Impact มหาวิทยาลัยพายัพ จัดอบรม สัมมนาในหัวข้อเรื่อง การประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม (Social Entrepreneurship) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม และพัฒนาของบุคลากรและนักศึกษาในเรื่องดังกล่าว เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในการให้บริการทางวิชาการและการรับใช้สังคมสำหรับบุคลากรและนักศึกษา โดยความร่วมมือทางวิชาการกับ FH JOANNEUM สาธารณรัฐออสเตรีย ภายใต้กรอบ Erasmus+ Capacity Building in Higher Education และโครงการ Strengthening Innovative Social entrepreneurship practices for disruptive business setting in Thailand and Myanmar (STEPup) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ณ Center for Social Impact (CSI) มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว