หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ คณะกรรมการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ให้การต้อนรับผู้ทรงวุฒิจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ คณะกรรมการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ให้การต้อนรับผู้ทรงวุฒิจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ คณะกรรมการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ให้การต้อนรับผู้ทรงวุฒิจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรวิภา บรรณเกียรติ และ ดร. มาลี เกื้อนพกุล ในการลงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการทํางาน การจัดการแนะแนว ประชาสัมพันธ์ทุน ค้นหา คัดกรองและคัดเลือกนักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2564 ครั้งที่ 1 ให้บรรลุความสําเร็จ ตามเจตนารมณ์ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลลภา ทรงพระคุณ คณบดี และผู้บริหารให้การต้อนรับ