หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ มอบรางวัลนักศึกษา "เพชรพายัพ" ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเชิดชูนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ และสร้างประโยชน์ ชื่อเสียง ให้กับมหาวิทยาลัยพายัพ ในปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยพายัพ มอบรางวัลนักศึกษา "เพชรพายัพ" ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเชิดชูนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ และสร้างประโยชน์ ชื่อเสียง ให้กับมหาวิทยาลัยพายัพ ในปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยพายัพ มอบรางวัลนักศึกษา "เพชรพายัพ" ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเชิดชูนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ และสร้างประโยชน์ ชื่อเสียง ให้กับมหาวิทยาลัยพายัพ ในปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาได้รับรางวัล 5 คน ดังนี้ 1. นายพุทธวงศ์ เอกพจน์ นักศึกษาวิทยาลัยดุริยศิลป์ รางวัลเพชรพายัพ ด้านศิลปวัฒนธรรมดีเด่น 2. นางสาวจิณห์วรา จันทราโยธากร นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค รางวัลเพชรพายัพ ด้านคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 3. นางสาวแดนีเอล แทรปเปท นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร รางวัลเพชรพายัพ ด้านวิชาการดีเด่น 4. นายธินาธิป บุญเรือง นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ รางวัลเพชรพายัพ ด้านจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น 5. นางสาวฝนทิพย์ ยาวิชัย นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ รางวัลเพชรพายัพ ด้านวิชาการดีเด่น ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564