หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการเพื่อวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เกี่ยวกับสารสกัดกัญชงและสารสกัดกัญชา

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการเพื่อวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เกี่ยวกับสารสกัดกัญชงและสารสกัดกัญชา

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เกี่ยวกับสารสกัดกัญชงและสารสกัดกัญชา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี อาจารย์ อภิชา อินสุวรรณ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ รองศาสตราจารย์ ดร. เขตไท ลังการ์พินธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดี (กิจการพิเศษและพัฒนานักศึกษา) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ และ รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี และรองศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เกี่ยวกับสารสกัดกัญชงและสารสกัดกัญชา อันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภคและนำมาเป็นส่วนประกอบในทางการแพทย์ทางเลือก การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชงและกัญชา ให้ประชาชนทุกระดับได้รับประโยชน์จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์